Kwaliteit

Professionele zorg
Bij PVP mag u altijd rekenen op een hoge kwaliteit zorg en dienstverlening. Het erkende NEN-EN-15224 keurmerk geeft u de garantie dat we onze zaken goed op orde hebben en werken volgens wettelijke eisen en normen. Hieronder leest u hoe en met welke middelen we dat doen.

Erkende hulpverleners
Bij PVP bent u in vertrouwde, deskundige handen. Al onze medewerkers zijn professionals  die een universitaire of hbo-opleiding in de geestelijke gezondheidszorg hebben afgerond. Daarnaast hebben zij hun kennis aangevuld met praktijkgerichte cursussen en opleidingen. Onze medewerkers zijn BIG-geregistreerd ,  of werken onder supervisie van een BIG-geregistreerde professional. Dit betekent dat zij voldoen aan de opleidings- en werkeisen zoals gesteld in de wet BIG. Daarnaast beschikken al onze BIG-geregistreerde medewerkers over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut zoals miv 01-01-2017 verplicht is gesteld door het ministerie, dit statuut is opvraagbaar.

Strenge gedragscodes
PVP hanteert de gedragscodes en de richtlijnen voor beroepsethiek zoals vastgesteld door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) . We houden ons aan de regels voor opleidingsvereisten, voor het waarborgen van uw privacy en we hanteren een goed functionerende klachtenprocedure.

ISO 9001:2015 gecertificeerd

PVP is ISO 9001:2015 gecertificeerd voor de locatie Deurne, en zorgt dat de kwaliteit gewaarborgd blijft door te blijven werken met het WMS managementsysteem, waarmee we aantonen dat PVP:

  • goed is georganiseerd;
  • cliënten centraal stelt;
  • continu werkt aan verbetering van de zorg en de dienstverlening;
  • betrouwbare resultaten presenteert;
  • voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’ dat wil zeggen generalistische basis gzz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. U kunt dit formulier opvragen bij het secretariaat van de PVP.

Kwaliteitsstandaarden

Binnen PVP werken wij volgens de geldende kwaliteitsstandaarden (ADHD, angststoornissen, autisme, depressieve stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen). (www.ggzstandaarden.nl)Clientgerichte informatie vindt u onder andere op de volgende websites:

  • www.nedkad.nl
  • www.thuisarts.nl
  • www.kenniscentrum-kjp.nl

Diagnostiek en behandelplan
De intake wordt zo nodig aangevuld met een psychodiagnostisch onderzoek. Doel van zo’n  onderzoek is beter te begrijpen waar het probleem of de klacht(en) vandaan komen. Na afronding van de intakefase maakt de behandelaar samen met u een behandelplan. Hierin worden de afspraken vastgelegd over de behandelmethode die u (of uw kind) gaat volgen en de doelen waar u aan wilt werken.

 

Vragenlijsten
Om uw klachten goed in kaart te brengen, vragen we u bij aanvang van de behandeling een vragenlijst in te vullen. Dit herhalen we elke drie maanden. Op deze manier kunnen we de vorderingen van de behandeling goed volgen. Ook aan het einde van de behandeling vragen we u de vragenlijst weer in te vullen om het uiteindelijke effect van de behandeling te meten.

Cliënttevredenheid

Wat vinden patiënten belangrijk in de zorg én wat zijn hun ervaringen.

Met de CQ-index (Consumer Quality Index) wordt de kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief in kaart gebracht. Het is een gestandaardiseerde systematiek voor het meten van ervaringen van patiënten en consumenten met de zorg en de zorgverzekeraar. De systematiek bestaat uit een familie van vragenlijsten met bijbehorende richtlijnen voor dataverzameling, data-analyse en het rapporteren van de resultaten. De vragenlijsten geven inzicht in twee zaken: wat patiënten belangrijk vinden én wat hun ervaringen zijn met de zorg.

We vinden het belangrijk om te weten hoe u uw behandeling en onze praktijk ervaart en waardeert. Deze informatie helpt ons om onze zorg en dienstverlening continu te verbeteren. Daarom vragen we u aan het einde van de behandeling een cliënttevredenheidsvragenlijst in te vullen.

Over het jaar 2018 werd de behandeling en dienstverlening van PVP gewaardeerd met een gemiddelde van 8,3.

logo world cloudkeurmerkBGGZ

Wij nodigen u uit uw ervaring tevens te delen op Zorgkaart Nederland. Als u hier klikt wordt u automatisch doorgestuurd.