Behandelmethodes

Bij PVP zijn verschillende vormen van behandeling mogelijk. Hieronder een aantal voorbeelden van therapieën die wij aanbieden in de Specialistische GGZ.

  • Cognitieve gedragstherapie
  • EMDR
  • Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT)
  • Cliëntgerichte psychotherapie
  • Emotion Focused Therapy (EFT)
  • Groepstherapie
  • ACT

Cognitieve gedragstherapie
Dit is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen. Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland. Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Samen met de therapeut onderzoekt u hoe de ‘foute’ denkgewoonte is ontstaan. Door trainingen in de behandelkamer, in het echte leven en door huiswerk komt u tot nieuwe gedachten en positiever gedrag.

EMDR
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Bijvoorbeeld een schokkende gebeurtenis, zoals een verkeersongeluk of een geweldsmisdrijf. Denk ook aan nare ervaringen zoals: emotionele verwaarlozing, pesterijen in de jeugd, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen en werkgerelateerde gebeurtenissen. EMDR wordt vaak gebruikt als onderdeel van een langerdurende psychotherapie.

Hoe werkt het? De EMDR-therapeut vraagt u om de traumatische gebeurtenis opnieuw te vertellen en stil te staan bij het meest nare beeld. Terwijl u zich hierop concentreert, vraagt de therapeut om tegelijkertijd de aandacht te richten op afleidende prikkels. Door dit proces zal de herinnering aan de vervelende gebeurtenis steeds minder vervelend worden. De kracht en de emotionele lading van de herinnering verdwijnen.

Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT)
IPT is een vorm van psychotherapie waarin het verbeteren van de relaties met andere mensen centraal staat. Mensen zijn sociale wezens die anderen nodig hebben. Ingrijpende veranderingen of verstoringen van relaties (interpersoonlijke problemen of life events) kunnen tot depressieve klachten leiden of deze verergeren. Omgekeerd is het ook zo dat de depressieve klachten duidelijk maken dat een of meer van de belangrijke relaties in iemands leven veranderd of verstoord zijn. Heel kort samengevat streeft IPT ernaar de kwaliteit van de relaties met andere mensen te verbeteren waardoor de depressieve klachten weer kunnen afnemen.

Cliëntgerichte psychotherapie
Cliëntgerichte psychotherapie is persoonsgericht, procesgericht en pragmatisch. De cliëntgerichte psychotherapie richt zich op personen die behoefte hebben om iets in hun leven te veranderen en te groeien in hun persoonlijke mogelijkheden. De psychotherapeut nodigt een cliënt uit stil te staan bij en te ervaren wat er in hem of haar omgaat. De cliënt leert anders tegen zichzelf en andere mensen aan te kijken. Door het (h)erkennen van de lastige, maar ook de sterke kanten van zichzelf, en hier gebruik van te maken, kan een cliënt beter dan tevoren met moeilijke situaties in het leven omgaan. Bovendien is de cliënt in de gelegenheid om met de therapeut na te denken over de vraag welke invulling hij of zij aan het verdere leven wil geven. De psychotherapeut ondersteunt en helpt de cliënt bij dit proces. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mensen baat hebben bij een cliëntgerichte psychotherapie voor onder andere depressies, conflicten met anderen, angstgevoelens, te weinig zelfvertrouwen, (vage) lichamelijke klachten, slaapproblemen, onverwerkte trauma’s, moeilijkheden op het werk en/of thuis en stress.

Emotion Focused Therapy (EFT)
Veel psychologische problemen zijn emotioneel van aard. Bij EFT staan uw emoties dan ook centraal. De nadruk ligt niet op de klacht, maar vooral op de hele persoon, in zijn of haar uniekheid. EFT ziet de emoties als de sleutel tot effectieve verandering. Samen met de therapeut werkt u aan het uiten, exploreren, begrijpen en herstructureren van emoties. Niet alleen zorgt EFT ervoor dat klachten verminderen, er is tevens sprake van een beter functioneren op alle levensgebieden. EFT is vooral gericht op het ervaren in het hier en nu en minder op het ‘praten over’. In principe is deze behandelmethode geschikt voor iedereen die open staat voor psychologische behandeling. Voor rationele mensen kan het een geschikte benadering zijn omdat zij misschien juist vastlopen door een onderontwikkelde emotionele kant. Bij mensen die overspoeld worden door emoties ligt de nadruk eerder op emotieregulering. Deze behandeling wordt bijvoorbeeld ingezet bij cliënten met een depressie, psychotrauma, angst, identiteitsproblemen, hechtingsstoornissen.

Groepstherapie
Ook voor volwassenen is er groepstherapie. De twee meest gegeven groepstherapieën zijn de depressiegroep en een groep voor jong volwassenen Deze laatste groep is voor jong volwassenen die op sociaal functioneel gebied niet goed functioneren, last hebben van angsten en/of somberheid. Via deze behandeling krijgen de cliënten meer inzicht in hun functioneren. Daarnaast is er een ACT groep.

ACT
ACT staat voor het flexibel om leren gaan met tegenslagen die op je pad komen wanneer je onderweg bent naar een waardevol leven. Binnen deze therapievorm leer je dat moeilijke momenten bij het leven horen en dat het onmogelijk is om daar altijd een oplossing voor te vinden. Waar controle en/ of vermijding op de korte termijn de meest aantrekkelijke optie lijken te zijn in de omgang van je klachten, leer je middels deze therapievorm juist focus te leggen op jouw waarden op lange termijn. Je leert meer ruimte te creëren door het continue gevecht in je hoofd af en toe los te gaan laten, waardoor mogelijkheden zichtbaar worden. Daarbij leer je op een mildere manier naar jezelf te kijken en bewuste keuzes voor jezelf te maken. De focus ligt op doen en ervaren in plaats van het blijven analyseren van de oorsprong van jouw klachten. We bieden deze therapievorm zowel individueel aan als in groepsverband.