Hoe helpen wij u?

Voor wie?
De zorg die PVP biedt in de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) is bedoeld voor mensen met ernstige, complexe problemen die een matige tot ernstige negatieve invloed hebben op hun functioneren. Problemen die u flink belemmeren om nog redelijk te kunnen functioneren in één of meer van de levensgebieden: thuis, familie, vrienden, school of werk. Misschien heeft u deze problemen al langere tijd. Misschien gaat het om een combinatie van problemen die met elkaar verweven zijn. De duur van de behandeling is afhankelijk van de ernst en aard van uw klachten. Vaak gaat het om langdurige en intensieve psychotherapeutische hulp. Naar deze vorm van specialistische hulp wordt in sommige gevallen ook verwezen als behandeling in de Basis GGZ onvoldoende heeft opgeleverd.

Binnen PVP kunnen wij u niet helpen wanneer er sprake is van psychotische problematiek, een eetstoornis, een ernstige verslaving, een IQ lager dan 80, als u de Nederlandse taal niet goed beheerst, of een crisissituatie zoals actieve suicidaliteit.

Meldt u zich in dat geval bij uw huisarts voor passende zorg.

U kunt dag en nacht de crisislijn bellen op 0900-0113

Ook kunt u zich niet aanmelden met de vraag om onderzoek naar of behandeling van een mogelijke stoornis in het autismespectrum, AHDH of de vraag om intelligentieonderzoek.

Hoe helpen wij u?
Nadat u zich heeft aangemeld volgt de intake-fase. De intake bestaat uit minimaal twee gesprekken. Eén gesprek gericht op het in kaart brengen van uw klachten en één gesprek gericht op het in kaart brengen van uw levensloop. Mogelijk vindt er ook een psychologisch onderzoek plaats. Op basis van de intake en het eventuele onderzoek bespreekt de psychotherapeut met u welke behandeling het beste aansluit bij uw problematiek en persoonlijkheid. De afspraken over het type behandeling, het doel dat u wilt bereiken en de frequentie van de sessies worden vastgelegd in een behandelplan. Gaandeweg de behandeling wordt dit behandelplan geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Wanneer de doelen voldoende bereikt zijn, wordt in overleg de behandeling afgesloten. Naast face tot face gesprekken kunnen we ook gebruik maken van Therapieland.